Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » Parshat Ki Tisa – Het dragen van zondaren – Carrying Sinners

Parshat Ki Tisa – Het dragen van zondaren – Carrying Sinners

 Exodus 30:11-34:35

Na de verschrikkelijke zonde van het Gouden Kalf ( Chet Ha’egel ) smeekt Mozes God krachtig om het Joodse volk te vergeven. Na Zijn vergiffenis te hebben verleend, informeert God Mozes over Zijn 13 Eigenschappen van Barmhartigheid. Hij vertelt Mozes dat wanneer het Joodse volk genade nodig heeft, ze dit gebed moeten uitroepen.

Een van deze eigenschappen is dat God ” noseh avon v’pesha v’chataat ” is; dit wordt normaal vertaald als betekenend dat God ongerechtigheid, opzettelijke zonde en dwaling vergeeft . De letterlijke vertaling van het woord ‘ noseh ‘ betekent echter niet ‘vergeven’, maar betekent ‘dragen’. Wat betekent het dat God de zonde ‘draagt’?

Rav Noach Weinberg zt”l uitgelegd met een analogie van hoe een bank kan handelen met iemand die een hypotheek bij haar heeft.(1) Hij betaalt zijn hypotheek regelmatig op tijd, maar op een gegeven moment kan hij het moeilijk krijgen en een paar maanden moeite hebben om te betalen. De bank kan op twee mogelijke manieren reageren: het kan hard op hem reageren en eisen dat hij onmiddellijk betaalt. Een andere mogelijkheid is dat ze tolerant en geduldig reageert en beseft dat de lener over het algemeen een betrouwbaar persoon is die tijdelijke moeilijkheden doorstaat en binnenkort in staat zal zijn de betaling van de hypotheek te hervatten. Dienovereenkomstig zal de bank de kredietnemer ‘dragen’ en hem geduldig ondersteunen, totdat hij in staat is te herstellen. Rav Weinberg legde in deze geest uit dat wanneer een persoon zondigt, God hem niet onmiddellijk straft, maar dat Hij hem ‘draagt’, hem in staat stelt onaangedaan door te gaan en hem de kans geeft om teshuva te doen.(2).

Een van de meest fundamentele aspecten van iemands spirituele groei is het navolgen van Gods eigenschappen, want door als het ware ‘als’ God te zijn, komen we dichter bij hem. Hoe kan iemand Gods eigenschap van ‘zondaars dragen’ nabootsen? Er zijn veel gelegenheden in iemands leven dat hij mensen tegenkomt die plotseling een aanzienlijke verslechtering van hun gedrag ervaren. Dit kan zich manifesteren wanneer een kind of student zich op een ongewenste manier begint te gedragen. De natuurlijke neiging van de ouder of leraar kan zijn om hem streng te behandelen in de hoop dat een dergelijke behandeling hem zal dwingen zichzelf te verbeteren. De ervaring leert dat deze benadering vaak nutteloos is en in veel gevallen zelfs schadelijk kan zijn. De wortel van de fout in deze hardhandige aanpak is dat er geen rekening wordt gehouden met de reden voor de plotselinge achteruitgang van deze persoon. Een constructievere benadering kan zijn te accepteren dat er een verzachtende omstandigheid is die de gedragsverandering heeft veroorzaakt en hem met geduld en begrip te behandelen totdat de oorzaak is ontdekt. Men kan dan deze factor aanpakken en ernaar streven het schadelijke effect ervan te verminderen. Op deze manier kan men Gods eigenschap van ‘zondaars dragen’ nabootsen door onmiddellijke straf te vermijden en een verbetering te vergemakkelijken. Men kan dan deze factor aanpakken en ernaar streven het schadelijke effect ervan te verminderen. Op deze manier kan men Gods eigenschap van ‘zondaars dragen’ nabootsen door onmiddellijke straf te vermijden en een verbetering te vergemakkelijken. Men kan dan deze factor aanpakken en ernaar streven het schadelijke effect ervan te verminderen. Op deze manier kan men Gods eigenschap van ‘zondaars dragen’ nabootsen door onmiddellijke straf te vermijden en een verbetering te vergemakkelijken.

Het volgende verhaal illustreert het belang van het gebruik van deze eigenschap. Een student in Yeshiva was volgens zijn medestudent plotseling begonnen met het overtreden van de sjabbat. Zijn Roshei Yeshiva (hoofden van de Yeshiva) besloot dat er geen andere optie was dan hem uit de Yeshiva te verdrijven. Ze reisden naar Rav Shach om bevestiging te krijgen van de juistheid van deze benadering. Rav Shach vroeg hen wat de financiële situatie was in het huis van de jongen en of er Shalom Bayit (huwelijksharmonie) in huis was? De Roshei Yeshiva waren verrast door deze vragen en zeiden: “Hoe moeten we weten wat er in zijn huis gebeurt?” Rav Shach stond plotseling op en schreeuwde naar hen met tranen in zijn ogen: ” Rodfim! (3) Verlaat mijn huis! Ik wil niet met jullie praten! Je kent de situatie in zijn huis niet, je denkt niet aan zijn persoonlijke situatie. Alles wat je weet is om hem op straat te gooien!”.

Na onderzoek bleek dat de ouders van deze student een week eerder waren gescheiden vanwege ernstige financiële problemen!(4) Dit incident leert ons hoe belangrijk de eigenschap ‘zondaars dragen’ is; het niet correct gebruiken van deze eigenschap had er gemakkelijk toe kunnen leiden dat een jongen permanent van de Tora werd weggejaagd. In werkelijkheid was alles wat nodig was een poging om de oorzaak van zijn plotselinge negatieve gedrag te begrijpen.

Wanneer een kind of leerling consequent op een destructieve manier begint te handelen, kan de ouder of leraar instinctief zijn toevlucht nemen tot harde discipline; de eigenschap ‘dragen’ leert ons echter dat het constructiever kan zijn om te proberen de oorzaak van deze gedragsverandering te achterhalen. Evenzo kan een leerling een terugslag in zijn gedrag ervaren, maar zoals het verhaal van Rav Shach ons leert, is het raadzaam voor de betrokken opvoeders om de reden voor deze terugval te zoeken voordat ze hem straffen. Het lijkt erop dat het belang van het gebruik van deze eigenschap niet beperkt is tot leerkrachten en ouders. In de loop van iemands leven komt hij onvermijdelijk vrienden of collega’s tegen die een plotselinge verslechtering van hun gedrag ervaren. Door Gods eigenschap van ‘zondaars dragen’ na te bootsen kan iemand een schadelijke reactie op dergelijk gedrag vermijden en in plaats daarvan de persoon helpen de achteruitgang te stoppen. Mogen we het allemaal verdienen om elkaar te helpen in moeilijke tijden.

Geschreven door Rabbi Yehonasan Gefen

OPMERKINGEN

1. Gehoord in de naam van Rav Yaakov Haber Rav van Kehillat Shivtei Yeshurun, die dit meer dan 35 jaar geleden hoorde van Rav Weinberg in een vaad op Tomer Devorah gegeven in Yeshivas Torah Ohr.

2. Zie Mesillat Yesharim, hoofdstuk 4 , p. 41-2.

3. Een rodef is een persoon die iemand anders achtervolgt met de bedoeling hem te doden.

4. Rav Jitschak Lorenz ‘ Binat HaMidot ‘, p. 10.

Rabbijn Yehonasan Gefen

Met toestemming overgenomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.