Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » THE 13 PRINCIPLES OF FAITH #2: THE ONENESS OF G-D

THE 13 PRINCIPLES OF FAITH #2: THE ONENESS OF G-D

בס”ד

MAIMONIDES’ 13 PRINCIPLES OF FAITH:

THE SECOND PRINCIPLE: BELIEF INTHE ONENESS OF G-D

  1. Deuteronomy 6:4      
Hear O Israel, the L-rd is our G-d, the L-rd is Oneשְׁמַ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל ה’ אֱ-לֹהקֵינוּ ה’ ׀ אֶחָֽד׃

2. Rashi, Isaiah 60:21

“the L-rd is our G-d, the L-rd is One”: Hashem, who is our G-d now, and not the G-d of the nations. He will be One in the future, as the verse states, “for at that point, I will make the peoples pure of speech so that they will all call out in the name of the L-rd” (Zephania 3:9). And it is said, “on that day, the L-rd will be One and His Name will be One” (Zecharia 14:9)ה’ א-לקינו ה’ אחד. ה’ שֶׁהוּא אֱ-לֹהקֵינוּ עַתָּה, וְלֹא אֱלֹהֵי הָאֻמּוֹת, הוּא עָתִיד לִהְיוֹת ה’ אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר (צפניה ג’) כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם ה’, וְנֶאֱמַר (זכריה י”ד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה’ אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד

3. Metzudat David on Zephania 3:9

I will overturn the nations so that they speak a clear language instead of the subtleties of the language that is with them now. That is to say, they will speak in the holy tongue instead of the languages they speak today.כי אז אהפוך. אשר אז אהפוך על העכו״ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמכם ר״ל שידברו בלשון הקדש במקום הלשון שמדברים עכשיו:

4. Zecharia 14:9

And it will be, that the L-rd will be King over the whole world; on that day, the L-rd will be One and His Name One.וְהָיָ֧ה י ה’ לְמֶ֖לֶךְ עַל־כׇּל־הָאָ֑רֶץ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִהְיֶ֧ה ה’ אֶחָ֖ד וּשְׁמ֥וֹ אֶחָֽד׃

5. Rashi, loc.cit.

“the L-rd will be One”: for all of the nations will abandon their vain practices and acknowledge Him, for He is One and there is no foreign god with Him.יהיה ה’ אחד. שכל האומות יעזבו הבליהם ויודו לו שהוא אחד ואין עמו אל נכר:

6. Rashi, ibid.

“And His Name [will be] One”: His Name will be mentioned by everyone.ושמו אחד. שיהא שמו נזכר בפי כולם:

7. Ibn Ezra, loc. cit.

“His Name [will be] One”: this is the Honored Name known through Moses, His servant, and [this name] will be called by all people as it is written.ושמו אחד – הוא השם הנכבד הנודע על יד משה עבדו, ויקרא בפי כל ככתבו.

8. JT Berachot

“Hear O Israel, the L-rd is our G-d”: you shall not have other gods besides Me—“the L-rd is One”.שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה’ אֱ-לֹהקֵינוּ. לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱ-לֹקִים אַחֵרִים עַל פָּנָי. ה’ אֶחָד.  

9. Rambam, Commentary on the Mishna, Sanhedrin 10:1

The second foundation is the unity of the Blessed L-rd. This means that He is the Cause of everything. He is not one of a pair, nor is He one type. He is not like a human being, who is divisible into many units, nor is He like a single body that is nevertheless divisible into an infinite number of parts. Rather, He is the L-rd, One, Who possesses a unity that is incomparable to anything else. This second foundation is taught in the verse, ““Hear O Israel, the L-rd is our G-d, the L-rd is One”יחוד הש”י כלומר שנאמין שזה שהוא סבת הכל אחד ואינו כאחד הזוג ולא כאחד המין ולא כאיש האחד שנחלק לאחדים רבים ולא אחד כמו הגוף הפשוט האחד במנין שמקבל החלוק לאין סוף אבל הוא הש”י אחד באחדות שאין כמותה אחדות וזה היסוד השני מורה עליו מה שנאמר שמע ישראל ה’ אלהינו ה’ אחד:

10. Rabbi Moshe Chaim Luzatto, Derech Hashem, 1:1:6

And what one must also know is that this Being, may His Name be blessed, must be one and not more. This means that it is impossible that there should exist multiple beings whose existence is independently necessary besides Him. Rather, there can only be One Whose existence is independently necessary and complete. And even if there are other beings, they only exist because He brought them into existence through His Will, and therefore, they are dependent on His Will and do not exist independentlyי יחודו: וממה שצריך שידע עוד שהמצוי הזה ית״ש מוכרח שיהיה א׳‎ ולא יותר פי׳‎ שא״א שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו אלא א׳‎ בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה ואם שימצאו נמצאים אחרים לא ימצאו אלא מפני שהוא ימציאם ברצונו ונמצאים כלם תלוים בו ולא מצוים מעצמם:  

11. Ibid., 1:1:5

And, similarly, he must know that His existence, may He be blessed, is a simple (undifferentiated) existence without composition or multiplicity at all. And all perfection is found within Him in a simple way. The explanation of this is [as follows]: Many different capabilities are found within the soul, each one of which has its own boundary: By way of example, memory is one capability, willpower is another capability and imagination is [yet] another capability. And not one of these enters the boundary of its fellow at all, as surely the boundary of memory is one boundary and the boundary of willpower is another boundary. And willpower does not enter into the boundary of memory, nor does memory [enter] into the boundary of willpower. And so [too] with all of them. However the Master, may His name be blessed, does not have different capabilities, even though He actually has properties that are differing within us. For surely He is willful and is wise and is powerful and He is perfect in every perfection; however the truth of His existence is one single matter that includes within His truth and boundary (not that having a boundary is  applicable to Him, may He be blessed; this is merely an expression for the sake of understanding) everything that is a perfection . And it comes out that He has all of the perfections – not as an addition to His essence and the truth of His being, but rather from the standpoint of the truth of His being itself, which includes in its truth all of the perfections in its truth; [as it] would be impossible for this [type of] being without all of the perfections, from the angle of itself.י יחודו: וממה שצריך שידע עוד שהמצוי הזה ית״ש מוכרח שיהיה א׳‎ ולא יותר פי׳‎ שא״א שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו אלא א׳‎ בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה ואם שימצאו נמצאים אחרים וכן צריך שידע שמציאותו ית׳‎ מציאות פשוט בלי הרכבה וריבוי כלל וכל השלימיות כלם נמצאים בו בדרך פשוט פי׳‎ כי הנה בנפש ימצאו כחות רבים שונים שכל א׳‎ מהם גדרו בפני עצמו ד״מ הזכרון כח א׳‎ והרצון כח אחר והדמיון כח אחר ואין א׳‎ מאלה נכנס בגדר חבירו כלל כי הנה גדר הזכרון גדר א׳‎ וגדר הרצון גדר אחר ואין הרצון נכנס בגדר הזכרון ולא הזכרון בגדר הרצון וכן כלם אך האדון ית״ש איננו בעל כחות שונים אעפ״י שבאמת יש בו ענינים שבנו הם שונים כי הרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול והוא שלם בכל שלימות אמנם אמתת מציאותו הוא ענין א׳‎ שכולל באמתתו וגדרו (פי׳‎ אמתת ענינו כי אין שייך גדר בו ית׳‎ אלא על צד היתר לשון) כל מה שהוא שלימות ונמצא שיש בו כל השלימיות לא כדבר נוסף על מהותו ואמתת ענינו אלא מצד אמתת ענינו בעצמה שכוללת באמתה כל השלימיות שא״א לענין ההוא מבלתי כל השלימיות מצד עצמו    

By Rabbi Tani Burton

 © Copyright, all rights reserved. If you enjoyed this article, we encourage you to distribute it further.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.