Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » THE 13 PRINCIPLES OF FAITH #8: THE TORAH IS FROM G-D

THE 13 PRINCIPLES OF FAITH #8: THE TORAH IS FROM G-D

בס”ד

Torah Min HaShamayim

I Principle #13: The Torah is From Heaven

  1. Siddur, the 13 Princinples of Faith #8: The Torah is from Heaven
I believe with complete faith that the entire Torah that we have in our hands is the one that was given to Moses our teacher, peace be upon him.אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁכָּל הַתּוֹרָה הַמְּ֒צוּיָה עַתָּה בְיָדֵֽינוּ הִיא הַנְּ֒תוּנָה לְמשֶׁה רַבֵּֽנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם:

2“Yigdal”, hymn found in most siddurim, author debated

G-d will not replace nor exchange His Law, ever, for another.לא יַחֲלִיף הָאֵל וְלא יָמִיר דָּתו, לְעולָמִים לְזוּלָתו.

3 Mishna Sanhedrin 10:1

And these are the people who have no share in the World to Come: one who says, ‘the resurrection of the dead is not found in the Torah’, or, ‘the Torah is not from Heaven’, and an apikoros (heretic).וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶם חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא, הָאוֹמֵר אֵין תְּחִיַּת הַמֵּתִים מִן הַתּוֹרָה, וְאֵין תּוֹרָה מִן הַשָּׁמָיִם, וְאֶפִּיקוֹרֶס.

4 Rambam, Commentary on the Mishnah Sanhedrin 10:1

The eighth principle That the Torah is from Heaven and that is that we believe that this Torah that is given to us through Moshe, our teacher – peace be upon him – is completely from the mouth of the Almighty; which is to say that it all came to him from G-d, may He be blessed, in a manner that is metaphorically called speech. And no one knows how it came to him except Moshe himself, peace be upon him – since it came to him. And [we believe] that he was like a scribe who is dictated to and writes down all of the events, the stories and the commandments. And therefore [Moshe] is called the engraver. And there is no difference between “And the sons of Cham were Kush and Mitsrayim” (Genesis 10:6), “and his wife’s name was” Meheitabel” (Genesis 36:39), “And Timnah was his concubine” (Genesis 36:12) [ on the one hand] and “I am the L-rd, your G-d” (Exodus 20:2) and “Hear Israel” (Deuteronomy 6:4) [on the other]; since they are all from the mouth of the Almighty and it is all the Torah of G-d – complete, pure and holy truth. And anyone who says, “These type of verses or stories were written by Moshe on his own,” is for our sages and prophets a heretic, and one who reveals [incorrect] faces [of the Torah] more than all of the heretics; since he thinks that there is a heart and a peel to the Torah and that these chronicles and stories don’t have a point to them and that they are from Moshe our teacher – peace be upon him. And this matter of one who holds that the Torah is not from Heaven, the sages said about it (Sanhedrin 99a), that it is one who believes the whole Torah is from the mouth of the Almighty except for this one verse, which the Holy One, blessed be He, did not say, but rather it was from Moshe himself. And this is “Since he disgraced the word of the Lord” (Numbers 13:31) – G-d, may He be blessed, is above the statements of the heretics. Rather every single word of the Torah contains wisdom and wonders for the one who understands them. And their ultimate wisdom is not [fully] grasped, as ‘its measure is longer than the earth and broader than the sea.’ And a man should only walk in the footsteps of of David, the anointed of the G-d of Yaakov, who prayed (Psalms 119:18), “Uncover my eyes and I shall look upon the wonders of Your Torah.” And so too, the accepted understanding of the Torah is also from the Almighty; and [so] that which we today make a [certain] form for the sukkah, the lulav, the shofar, the tsitsit, the tefilllin and other [such maters], it is the exact form that G-d, may He be blessed, said to Moshe, and which [Moshe] told to us – and he is reliable in his charge. And the statement that indicates this principle is that which is stated (Numbers 16:28), “with this shall you know that it is the L-rd that sent me to do all of these acts, and it is not from my heart.”היסוד השמיני
היות התורה מן השמים והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע”י משה רבינו ע”ה שהיא כולה מפי הגבורה כלומר שהגיעה אליו כולה מאת ה’ יתברך בענין שנקרא על דרך השאלה דבור ואין ידוע היאך הגיע אלא הוא משה ע”ה שהגיע לו וכי הוא היה כמו סופר שקוראין לו והוא כותב כל מאורעות הימים הספורים והמצות ולפיכך נקרא מחוקק ואין הפרש בין ובני חם כוש ומצרים ושם אשתו מהטבאל ותמנע היתה פלגש ובין אנכי ה’ אלהיך ושמע ישראל כי הכל מפי הגבורה והכל תורת ה’ תמימה טהורה וקדושה אמת וזה שאומר שכמו אלה הפסוקים והספורים משה ספרם מדעתו הנה הוא אצל חכמינו ונביאינו כופר ומגלה פנים יותר מכל הכופרים לפי שחשב שיש בתורה לב וקליפה ושאלה דברי הימים והספורים אין תועלת בהם ושהם מאת משה רבינו ע”ה וזה ענין (סנהדרין ל.) אין תורה מן השמים אמרו חכמים ז”ל הוא המאמין שכל התורה מפי הגבורה חוץ מן הפסוק זה שלא אמר הקב”ה אלא משה מפי עצמו (שם צט.) וזה כי דבר ה’ בזה הש”י ויתר ממאמר הכופרים אלא כל דבור ודבור מן התורה יש בהן חכמות ופלאים למי שמבין אותם ולא הושג תכלית חכמתם ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ואין לאיש אלא להלך בעקבות דוד משיח אלהי יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך (תהילים קי״ט:י״ח) וכמו כן פירש התורה המקובל ג”כ מפי הגבורה וזה שאנו עושים היום מתבנית הסוכה ולולב ושופר וציצית ותפילין וזולתם הוא בעצמו התבנית אשר אמר הש”י למשה והוא אמר לנו והוא נאמן בשליחותו והמאמר המורה על היסוד הזה הוא מה שנאמר (במדבר ט״ז:כ״ח) ויאמר משה בזאת תדעון כי ה’ שלחני לעשות כל המעשים האלה כי לא מלבי:  

5. TB Sanhedrin 99a

Another Sage teaches…this is a person who says, ‘the Torah is not from Heaven’, and even a person who says, ‘the entire Torah is from Heaven except for this verse, which was not uttered by the Holy One, blessed is He, but Moses himself’—this is what is referred to in the verse, (Numbers 15:31), “for he has despised the word of the L-rd”. Even one who says, ‘the entire Torah is from Heaven except for this grammatical device’…תניא אידך כי דבר ה’ בזה זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה’ בזה ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מדקדוק זה מקל וחומר זה מגזרה שוה זו זה הוא כי דבר ה’ בזה

6 Numbers 16:28

And Moses said, “by this you shall know that the L-rd sent me to do all these things, and that it is not of my own heart”.וַיֹּ֘אמֶר֮ מֹשֶׁה֒ בְּזֹאת֙ תֵּֽדְע֔וּן כִּֽי־ ד’ שְׁלָחַ֔נִי לַעֲשׂ֕וֹת אֵ֥ת כׇּל־הַֽמַּעֲשִׂ֖ים הָאֵ֑לֶּה כִּי־לֹ֖א מִלִּבִּֽי׃ַַ

7 Rashi, loc. cit.

To do all these things: That I did these things in accordance with G-d’s Word, i.e., giving Aaron the High Priesthood and his sons the office of priestly assistants, and the leadership of the Kehot family to Elitzaphan.לעשות את כל המעשים האלה. שֶׁעָשִׂיתִי עַל פִּי הַדִּבּוּר, לָתֵת לְאַהֲרֹן כְּהֻנָּה גְדוֹלָה וּבָנָיו סְגָנֵי כְהֻנָּה, וֶאֱלִיצָפָן נְשִׂיא הַקְּהָתִי:

II The Torah’s depth indicates its Divine Authorship

8 Psalms 119:18

Open my eyes, that I may glimpse wonders from Your Torah.גַּל־עֵינַ֥י וְאַבִּ֑יטָה נִ֝פְלָא֗וֹת מִתּוֹרָתֶֽךָ׃

9 Seforno, loc. cit.

Open my eyes: and do not allow the limitations of my intellect to be an obstacle   That I may glimpse: and do not allow it to prevent the depth of its word from being understoodגל עיני: ולא ימנע קוצר שכלי     ואביטה נפלאות מתורתך: ולא ימנע מזה עומק הדבר שיושג

By Rabbi Tani Burton

 © Copyright, all rights reserved. If you enjoyed this article, we encourage you to distribute it further.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.