Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » THE 13 PRINCIPLES OF FAITH #9: THE TORAH IS THE IMMUTALBE WORD OF G-D

THE 13 PRINCIPLES OF FAITH #9: THE TORAH IS THE IMMUTALBE WORD OF G-D

בס”ד

  1. Deuteronomy 4:2
You shall not add to the thing which I command you, and you shall not subtract from it, that you may guard the commandments of the L-rd your G-d which I command you.לֹ֣א תֹסִ֗פוּ עַל־הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֤ר אָנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֔ם וְלֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ לִשְׁמֹ֗ר אֶת־מִצְוֺת֙ ד’ אֱלֹֽהֵיקם אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶֽם׃

2. Deuteronomy 13:1

The entire thing which I command you, you shall guard it in order to keep it; you may not add to it nor subtract from it.אֵ֣ת כׇּל־הַדָּבָ֗ר אֲשֶׁ֤ר אָנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֔ם אֹת֥וֹ תִשְׁמְר֖וּ לַעֲשׂ֑וֹת לֹא־תֹסֵ֣ף עָלָ֔יו וְלֹ֥א תִגְרַ֖ע מִמֶּֽנּוּ׃ {פ}  

3. Rashi, loc. cit.

YOU SHALL NOT ADD TO IT: e.g., 5 sections in the tefillin, 5 species in the lulav, 4 blessings in the priestly blessing (Sifri)לא תסף עליו. חֲמִשָּׁה טֹטָפוֹת, חֲמִשָּׁה מִינִין בַּלּוּלָב, אַרְבַּע בְּרָכוֹת לְבִרְכַּת כֹּהֲנִים (ספרי)

4. TB Rosh Hashanah 28b

Rav Shemen raised an objection: from where do we know that a kohen (priest) who ascends the platform (to bless the people) should not say, “since the Torah has authorized me to bless Israel, I will add an extra blessing of my own, such as ‘the L-rd G-d of your forefathers will increase you’”? The verse states, “you shall not add to the thing…” (Deuteronomy 4:2)מֵתִיב רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: מִנַּיִן לְכֹהֵן שֶׁעוֹלֶה לַדּוּכָן, שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְנָתְנָה לִי תּוֹרָה רְשׁוּת לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל אוֹסִיף בְּרָכָה אַחַת מִשֶּׁלִּי, כְּגוֹן: ״ה׳ אֱלֹקי אֲבוֹתֵיכֶם יוֹסֵף עֲלֵיכֶם״ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוֹסִיפוּ עַל הַדָּבָר״.

5. Da’at Zekenim 4:2:1

YOU SHALL NOT ADD: for any addition detracts (from the Torah). Thus, if you place a fifth strand in the tzitziot (prayer shawl fringes), you have invalidated even the four required ones; they become nothing, because you have not performed the mitzvah in accordance with its guidelines. Rashi also interprets this verse in this way, “5 parshiot in the tefillin, 5 species in the lulav…”לא תוסיפו. עליו שאם תוסיפו תגרעו דכל המוסיף גורע שאם תעשה חמשה ציציות גרעת גם הארבעה שהרי אינם כלום מאחר שלא עשית המצוה כהלכתה וכן פרש”י חמש פרשיות שבתפילין וחמש מינין שבלולב

6. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin (“the Netziv”), Ha’Emek Davar, Deuteronomy 4:2

The word davar (“thing”) refers to the Oral Torah, for it is impossible to implement any aspect of the Written Torah not in accordance with the Oral Torah.הדבר הוא תורה שבע״פ שא״א לשמור שום מעשה ע״פ תורה שבכתב אם לא ע״פ דברים שבע״פ

7. Rabbi Yehuda Loew, the Maharal of Progue, Gur Aryeh al HaTorah, loc. cit.

One should not conflate this prohibition with the fact the Sages [created Rabbinic fences around the actual Biblical commandment to prevent transgression of the actual Biblical commandment,] such as distancing people from forbidden relationships, or categories of forbidden activity on Shabbat. For if these are conflated, then we must assume that, “you shall not subtract” includes cases where a person fails to fulfill a commandment, which is illogical; in such it case it simply means that the person did not fulfill the commandment, not that he has actually removed one mitzvah from the Torah. “You shall not subtract” means, “you shall not add to the mitzvah itself”, such as 5 strands in the tzitziot, etc. and all Rabbinic commandments, such as the lighting of Chanukah candles is not intended as an addition to the Torah, but a publicizing of the miracle; it is not a mitzvah that is added to the mitzvot of the Torah. This is true of all Rabbinic decrees; they are not additional mitzvot, for the prohibition against adding is only where what is added is intended to be considered equal to the Biblical commandments. But to make fences to prevent transgression of the actual Biblical mitzvah is not a form of adding.שאין לפרש כמו שהוסיפו חכמים שניות לעריות, שבות לשבת, וכל איסור דרבנן, דאם כן “לא תגרעו” גם כן שלא יפחות מצוה אחת שלא יקיים אותה, דזה לא יתכן, דלא נקרא “תגרעו”, אלא נקרא זה שאינו מקיים המצוה, ודבר זה הזהיר עליו פעמים הרבה לקיים המצות כולם, ולמה לי “לא תגרעו”, אלא שלא יוסיפו על המצוה עצמה, לעשות ה’ ציצית, או ה’ בתים בתפילין. דאף על גב שלא כיון להוסיף, אפילו הכי כיון שד’ ציצית הם מצוה, אם יעשה ה’ ציצית הוא מוסיף עליהן. וכן אם מוסיף ברכה אחת בברכת הכהנים עובר משום ‘בל תוסיף’. אבל אם ישן בסוכה אחר שעברו ימי סוכות, אין זה הוספה, כיון שכבר עברו ימי החג, והוא לא מכוין להוספה. אבל אם מכוין להוספה, אפילו יושב באמצע החורף בסוכה לשם מצוה, עובר משום ‘בל תוסיף’, שכיון להוסיף. וכל מצות דרבנן, כגון נר חנוכה, אין הכוונה להוסיף על התורה, רק לעשות זכר לנס, ואין הוספה על מצות התורה. וכן כל מצות דרבנן, אינם הוספה על התורה, דלא הוי “לא תוסיפו” רק כאשר מוסיף על התורה להיות שוה עם התורה, אבל לעשות גדרים וסייגים – אין זה תוספות, שלא ישוו עמהם  

8. Rambam, Bi’urei HaMitzvot, Deuteronomy 13:1

Since a court of law has the authority to decree and prohibit what is permitted, and to uphold its prohibition for generations, and since they also have the right to permit certain Torah prohibitions according to the needs of the time, what does the Torah mean when it warns not to add to it nor subtract from it? It means not to add to the actual words of the Torah and not to detract from them, and to establish forever what is Torah, whether the Written Torah or the Oral Torah.הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו לדורות, וכן יש להם להתיר איסורי תורה לפי שעה, מהו זה שהזהירה תורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, שלא להוסיף על דברי תורה ולא תגדע מהם ולקבוע לעולם בדבר שהוא מן התורה, בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה

9. Siddur, morning service

I believe with complete faith that this Torah will not be exchanged and there will be no other Torah given by the Creator, blessed is His Name.אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁזֹּאת הַתּוֹרָה לֺא תְהֵא מֻחְלֶֽפֶת וְלֺא תְהֵא תוֹרָה אַחֶֽרֶת מֵאֵת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ 

10. Liturgy, Yigdal

G-d will not exchange nor replace His Law, ever, for anotherלא יַחֲלִיף הָאֵל וְלא יָמִיר דָּתו, לְעולָמִים לְזוּלָתו

11. Rambam, Commentary on the Mishna, Sanhedrin 10:1

The Ninth Principle Trustworthy transmission of the Torah. This means that this Torah was transmitted by the Creator, blessed is His name, and by none other. Thus, it is forbidden to add to it or subtract from it—neither the Written Torah, nor the Oral Torah, as the verse states, “you may not add to it nor subtract from it” (Deuteronomy 13:1).היסוד התשיעי
ההעתק והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא הש”י לא מזולתו ועליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה שנאמר לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו

12. Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman, the Vilna Ga’on, Aderet Eliyahu, Va’etchanan 4

YOU SHALL NOT ADD TO THE THING WHICH I COMMAND YOU, AND YOU SHALL NOT SUBTRACT FROM IT: For a human being has 248 organs, which correspond to the 248 positive commandments, and if a person adds one mitzvah, and says that there are actually 249 positive commandments, it implies that part of his spiritual anatomy is missing. This is what is meant when the verse states, “you shall not add to the thing which I command you”—in order that—“you shall not subtract from it”, meaning, that you should not become deficient because of it.לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו. יובן בס”ד כי האדם יש בו רמ”ח איברים כנגד רמ”ח מצות עשה והנה אם יבא אדם להוסיף מצוה אחת בתורה ולומר שהם רמ”ט מצות עשה הנה בזה נותן גרעון באיבריו שנמצא לפ”ז הוא חסר אבר וז”ש לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם כדי שלא תגרעו ממנו ותגרעו קאי על עצמם ר”ל שלא תהיו אתם נגרעים ממנו.

By Rabbi Tani Burton

 © Copyright, all rights reserved. If you enjoyed this article, we encourage you to distribute it further.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.